Audyt ubezpieczeniowy to podejmowane przez brokera albo agencję ubezpieczeniową działania mające na celu przeprowadzenie u klienta rozpoznania dotyczącego występujących w jego firmie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć groźne konsekwencje dla prowadzonej działalności. Po określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, opracowuje się sposoby obrony przed ich konsekwencjami.

W trakcie audytu ubezpieczeniowego sprawdzane są zagrożenia, ale także posiadane przez klienta zabezpieczenia, w tym aktualne ochrony ubezpieczeniowe. Na podstawie zebranych informacji dokonywana jest merytoryczna ocena ochrony ubezpieczeniowej i powstaje specjalny raport. Zawiera on wnioski dotyczące identyfikacji, oceny, pomiaru i analizy występujących u klienta ryzyk wraz z propozycjami rekomendowanych metod ich uniknięcia.

Jak zbiera się dane do audytu ubezpieczeniowego?

Podstawową metodą analizy i identyfikacji zagrożeń w audycie ubezpieczeniowym jest analiza danych historycznych, z uwzględnieniem liczby dotychczasowych szkód, ich wielkości, przyczyn i miejsca powstawania. Dane opracowuje się za pomocą specjalnych kwestionariuszy i list kontrolnych. W trakcie procesu identyfikacji ryzyka stosowane są również tzw. burze mózgów, diagramy Ishikawy, schematy rybiej ości oraz inne metody.

Po zidentyfikowaniu, ryzyka są oceniane i oszacowuje się prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz konsekwencje, jakie przyniosą firmie. Następnie powstaje mapa ryzyka, w której wskazane są najskuteczniejsze działania skierowane przeciw określonym wcześniej zagrożeniom.

Jak kończy się audyt ubezpieczeniowy

Po zidentyfikowaniu i analizie ryzyk, agencja ubezpieczeniowa przystępuje do działań mających na celu transfer ryzyka. Jedną z metodą przeciwdziałania zagrożeniom jest zawarcie właściwych umów ubezpieczenia i przeniesienie ciężaru finansowego związanego z wystąpieniem potencjalnych zagrożeń na zakład ubezpieczeniowy.

Program ubezpieczeniowy, opracowany przez firmę przygotowującą audyt, ma na celu możliwie jak największe zabezpieczenie interesów klienta. Uwzględnia się w nim nie tylko wymagane rodzaje polis, ale także dobiera wysokość sum gwarancyjnych, rodzaj wartości majątku wskazanego do ubezpieczenia, dodatkowe klauzule oraz specjalne wymagania klienta.